Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS.OSZP-2016/011812

22.07.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-C 1144/146 v k.ú Hnúšťa pre žiadateľa Mesto Hnúšťa