Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/011575

15.07.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ing. Ľudovíta Hrma, L.Svobodu 1680/19, 979 01 Rim.Sobota v k.ú. Rimavská Sobota na parcelách č. 4185/29, 4185/36