Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/011394

13.07.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na LV 235 a 184 v k.ú Hačava pre žiadateľa AG Hačava