Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/006204

11.03.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele E KN č 586,587,588 v k.ú Potok pre žiadateľa Obec Potok