Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/004879

18.02.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa MINERALS MINING SK s.r.o., Južná trieda 125, Košice na parcele č. 669 CKN v k.ú. Husiná