Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/006976

16.03.2015

Žiadosť na určenie podmienok výrubu drevín rastúcich mimolesa podľa § 47 ods. 7 zák. 543/2002 Z. z. na potoku Blh v r.k.23,51 až 23,52 v k.ú. Teplý Vrch pre žiadateľa SVP š.p., Banská Bystrica