Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/006372

10.03.2015

Žiadosť na výrub dervín rastúcich mimolesa podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. na parcele KN -E 1104/4 vk.ú. Veľký Blh pre žiadateľa obec Veľký Blh