Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/007691

29.05.2014

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47ods. 3zák. č. 543/2002 na parcele č. 6581, 6583, 6584, 6586, 6587/1 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Ľubomíra Struhára