Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-2016/005276

02.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Mesta Rim.Sobota na parcelách CKN č. 3970/4, 3870/5, 4124 v k.ú. Rimavská Sobota