Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/01011 - KA

06.09.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ô 47 ods. 3 zák č. 543/2002 na parcele č. 6180/3 a 6180/5 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Jána Hrušku, Klenovec