Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00363-KA

28.02.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 327/1 v k.ú. Striežovce pre žiadateľa Ida Hroncová