Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2018/000983

09.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín ( cca 4 ks rodu buk, breza, hloh) na parcele KNE č. 964, 1969/5,2109/1, 2110/1 v k.ú. Muráň pre vlastníka predmetných parciel.