Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2018/000865

31.08.2018

Žiadosť  podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub drevín (javor, jaseň, baza, ruža) rastúcich na parcele KNC č. 2697 v k.ú.  Muráň.