Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2018/000073

08.01.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcelách KN C č.2569/1,2575, 2578/1, 2583/1 v katastrálnom území Muráň pre žiadateľa LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Beňuš.