Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000673

21.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo les na parcele  č.696/2 v k.ú. Mokrá Lúka pre žiadateľa  Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Mokrá Lúka doručená dňa 21.06.2017.