Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000622

01.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm.l) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie  krátkodobého dočasného  zariadenia - dreveného prístrešku na parcele KN C. 1876/2 v k.ú. Muráň.