Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/001118

25.11.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia  č.OP F/2012/00505 zo dňa 05.09.2012, ktorým bo daný súhlas Lesom SR, š.p., OZ Revúca na chov koní v území Národného parku Muránska planina podľa § 14 ods. 2 písm.a)  v spojitosti s § 13 ods. 2 písm.e)  zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.