Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000963

28.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub drevín rastúcich na parcele KN "C" č.444/1 v k.ú. Mokrá Lúka.