Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000906

06.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks  smreka obyčajného rastúceho  na parcele KN C č.89 v k.ú. Muránska Zdychava.