Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/001346

21.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §  13 ods.2 písm. h) a § 14 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok v NP Muránska planina a jeho ochrannom pásme.