hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2019/000659

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo elektronicky na adresu: Miroslava.Kristofikova@minv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 27.06.2019.

Žiadateľ: Ondrej Sedláčko, Majerníková 10, 841 05 Bratislava, IČO: 51738279, žiada o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami  zastavaného  územia obce  podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zriadenie letného skautského tábora v k.ú. Čabradský Vrbovok na parcele č. KN-C 1403/2.