hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2018/000957/JAG

Ing. Matúš Mikovíny, bytom B.Němcovej č. 9, 962 12 Detva, žiada o udelenie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z., na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 3707 (orná pôda),v CHKO Poľana, v kat. úz. Dúbravy.