Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2018/000867/JAG

21.08.2018

Róbert Krahulec, bytom Horná č. 1662/18, 962 05 Hriňová, o udelenie súhlasu podľa  § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z., na výrub  stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc.  KN-C č. 5557, 5558 (TTP),v CHKO Poľana, v kat. úz. Hriňová