Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2018/000858/JAG

14.08.2018

Dana Murínová, bytom Skliarovo č. 228, 962 12 Detva, o udelenie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z., na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 8900/2 (TTP),v CHKO Poľana, v kat. úz. Detva