Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2018/000344/JAG

27.03.2018

Ing. Arpád Lorincz, bytom Hornodvorská 33, 900 25 Chorvátsky Grob, žiada o súhlas podľa § 6 ods. 2, zákona 543/2002 Z.z. na zásah do biotopueurópskeho významu v rámci stavby  Prístupová komunikácia IBV lokalita Ľubica, na pozemku parciel KN-C č. 560/4, 560/16, 560/17, v k ú. V.H.Kalinka.