hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2017/000443/JAG

Mesto Hriňová, Partizánska cesta č. 1612, 962 05 Hriňová žiada o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie verejného športového podujatia – Deň otvorených dverí v Biosférickej rezervácii Poľana, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2017, na pozemku parc. KN C č. 15 848/1, 15 847/61, 15 846, 15 847/1, 15 837, 15 847/2, 15 847/23, 15 847/21, 15 847/5, 15 847/44, 15 847/45, v CHKO Poľana, v kat. úz. Hriňová.