Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000953/JAG

16.10.2015

Žiadosť na výrub stromov-Ján Bystriansky, Krivec 1859, 962 05 Hriňová, na pozemku parc. KN-C č. 7547, v k.ú. Hriňová