Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-DT-OSZP-2015/000782

17.08.2015

Žiadosť na výrub Ján Krahulec, Priehalina 477-na parcele KN-C č. 4971,5561/1,5564, 5561/2 v k.ú Hriňová