Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BR-OSZP-2019/001791 Kuk

23.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu organických hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na parcelách registra C:

KN číslo: 1454, 1452 v k.ú. Bacúch

KN číslo: 2461/2, 2473, 3230, 3231, 3235 v k.ú. Polomka

Žiadateľ: AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o., Jegorovova 3, 976 66 Polomka

Žiadateľ na uvedených parcelách bude pestovať krmoviny na ornej pôde a krmoviny na TTP podľa osevného plánu.