Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-BR-OSZP-2019/000958 Kuk

05.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemkoch parc. č. KN - C 1504/1, 1525/1, 1767/1 v k.ú. obce Valaská, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadateľ: Obec Valaská, Nám. 1 mája 460/8, 976 46 Valaská