hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Informácie

  

Oznámenia o termíne skúšok odbornej spôsobilosti:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov sa bude konať dňa :

  

23. mája (utorok) o 9:00 hod.

 

Žiadatelia o skúšku odbornej spôsobilosti sa môžu zúčastniť skúšky len na základe prijatej pozvánky.
Žiadame záujemcov o znovuoverenie skúšky, aby si žiadosť podali aspoň 2 mesiace pred uverejneným termínom skúšky.

Upozorňujeme, že mnohí v čase skúšky už nemajú platný preukaz.

Novela zákona o správnych poplatkoch publikovaná v Zbierke zákonov pod č. zákona 286/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012. Z hľadiska činnosti Sekcie geológie a prírodných zdrojov sú relevantné najmä zmeny v novelizačných bodoch 63. až 68.

(Stiahnuť novelu, pdf, 147 kB)

 

O z n á m e n i e

Vážení držitelia geologických oprávnení, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že na základe zákona č. 147/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov bude s účinnosťou od 1. júla 2017 zrušená povinnosť povinného (paušálneho) zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2006 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. pre držiteľov a žiadateľov o vydanie geologického oprávnenia v medziach geologického zákona.

 

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že uvedenou novelou geologického zákona nebola zrušená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora pre subjekty, ktoré spĺňajú podmienky zápisu podľa ustanovení zákona č. 315/2006 Z. z.

 

Informácie týkajúce sa štátnej geologickej správy, dokumenty na stiahnutie a žiadosti o vydanie geologických oprávnení:

Odporúčania:

Pečiatky:

Prieskumné územia:

Žiadosti:

Prevod geologických diel: