Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zosuvy a iné svahové deformácie

Jeden z najvýznamnejších prejavov exogénnych geodynamických procesov nielen u nás, ale v celej strednej Európe, predstavujú svahové deformácie. Na základe Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky sa na Slovensku nachádza 21 190 svahových deformácií. Porušujú územie s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25 % rozlohy Slovenska. Najväčšie zastúpenie v rámci svahových deformácií majú zosuvy, ktorých bolo zaregistrovaných 19 104, a ktoré predstavujú celkovo 90,2 % všetkých registrovaných svahových deformácií. Svahové deformácie ohrozujú 98,8 km diaľnic a ciest I. triedy, 571 km ciest II. a III. triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km plynovodov, 291 km vodovodov a takmer 30 000 pozemných stavieb. (1)

1. Jánová, V.; Liščák, P.. Slovensko 2010: Rok havarijných zosuvov

Mapový server Svahových deformácií (ŠGUDŠ)

Atlas stability svahov Slovenskej republiky

Odporúčania

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 – 2020)

Program bol schválený Uznesením vlády SR č. 738 z 18. decembra 2013

Z dôvodu rýchlo sa meniacej situácie v oblasti svahových deformácií a splnenia podmienok oprávnenosti aktivít projektov predkladaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovalo materiál „Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia.“

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia (pdf, 3,05 MB)

Program bol schválený Uznesením vlády SR číslo 248/2018 z 23. mája 2018