Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na Slov-Lex (Právny a informačný portál Slov-Lex).  

PRÁVNE PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA K SEKCII GEOLÓGIE

Slovenská legislatíva:

Smernice:

Európska legislatíva: