hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 1 k ACC03

Ako sa môže škola zapojiť do výzvy na predkladanie projektov ACC03?

Správca programu poskytuje všetky potrebné informácie, ako sa môžu oprávnení žiadatelia, t.j. základné a stredné školy, zapojiť do výzvy na svojom webovom sídle https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/.

Všetkým žiadateľom sa odporúča preštudovať si samotný text výzvy, v ktorom sú uvedené všetky potrebné informácie, ako je zameranie výzvy, výška spolufinancovania, minimálne požiadavky pre oprávnený projekt, výberové kritériá, forma podania žiadosti o projekt, povinné prílohy atď. Príklady opatrení, ktoré napĺňajú cieľ výzvy, sú uvedené v texte výzvy (kapitola 4 Oprávnené aktivity).

Žiadateľ, ktorý má záujem o realizáciu projektu z Nórskych grantov, je povinný podať žiadosť o projekt v zmysle Prílohy 1-2  Formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu v termíne stanovenom vo výzve. Pravidlá pre vypracovanie žiadosti o projekt sú detailne popísané v Príručke pre žiadateľa.

Je na rozhodnutí žiadateľa, či a aký konkrétny projekt má záujem realizovať v kontexte cieľa a podmienok výzvy.