hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Hodnotenie environmentálnych rizík pesticídov

Pesticídy, zložené najmä z prípravkov na ochranu rastlín (POR) a biocídnych výrobkov, sú určené na ovplyvňovanie základných procesov v živých organizmoch, preto majú potenciál ničiť alebo regulovať škodlivé organizmy, napríklad škodcov.
Pesticídy môžu zároveň spôsobiť nežiaduce škodlivé účinky na organizmy, pre ktoré nie sú určené, na ľudské zdravie a životné prostredie.
Možné riziká spojené s ich využívaním sú, vzhľadom na hospodárske výhody, spoločnosťou do istej miery prijateľné, keďže prípravky na ochranu rastlín prispievajú k zabezpečeniu spoľahlivých dodávok cenovo dostupných a zdravých poľnohospodárskych výrobkov vysokej kvality.
Vstup pesticídov na trh a ich používanie je regulované, aby sa zamedzilo nepriaznivým účinkom a rizikám pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Preto sa nemôžu uvádzať na trh bez úradného testovania a registrácie v rámci, ktorých sa stanovia aj podmienky pre používanie v daných prírodných, klimatických podmienkach štátu.

Gestorom v oblasti registrácie pesticídov na Slovensku je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo životného prostredia SR je zodpovedné za hodnotenie environmentálnych rizík pesticídov. Ministerstvo zdravotníctva SR je zodpovedné za hodnotenie zdravotných rizík pesticídov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzita veterinárneho lekárstva Košice zabezpečuje hodnotenie rizík pesticídov na zvieratá.