Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podzemná voda

Usmernenie pre žiadateľov o povolenie na osobitné užívanie vôd

Spoločné usmernenie generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov a generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre žiadateľov o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).  stiahnuť (327,57 kb)