Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Sanácia enviromentálnej záťaže

 

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Operačný program: OP Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, 4.1 Odpadové hospodárstvo 

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali.

Ciele projektov sú v súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží "Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska“.

Cieľom sanácie environmentálnych záťaží je

 

Pre riešenie problematiky sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží sa s finančnou podporou Európskej únie z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie realizuje v Slovenskej republike nasledovných šesť projektov:

 

 

 

Logo Programme co-funded by the EU