Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projekt OPŽP: Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Názov projektu: Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Operačný program: OP Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, 4.1 Odpadové hospodárstvo

Kód výzvy: OPZP-PO4-11-2

Kód ITMS: NFP24140111463

Celkové výdavky projektu (EUR): 8 639 552,70 EUR

Trvanie projektu: 04/2012 - 12/2013

Cieľ projektu:

Podrobný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží a prieskum environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýz rizika, štúdií uskutočniteľnosti a programov sanácie na Slovensku, vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže, ako aj práca s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží. Cieľom výzvy je taktiež príprava všetkých relevantných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží. Získanie podrobných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.

Východisková situácia

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Projekt vychádza zo strategických plánovacích dokumentov pre EZ "Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska“. Spomedzi 268 vysokoprioritných lokalít bolo vybraných 54 určených na prieskum a spracovanie analýz rizika, napr. areály rôznych priemyselných podnikov, areály železníc, opustené a pochované skládky odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov a iných nebezpečných látok, vojenské areály, lokality postihnuté ťažbou nerastov a ich spracovaním a inými činnosťami. Spravidla ide o lokality, za ktoré zodpovedá štát. Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je nutné sa zamerať v prvej fáze na prieskum a monitoring a v ďalšej fáze na sanáciu EZ. Výsledky podrobného prieskumu budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu na sanáciu vybraných EZ. Zabezpečí sa tým zníženie a eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží a spracovanie analýz rizika na vybraných 54 lokalitách zabezpečí získanie detailných údajov o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený hlavne na presné plošné a priestorové ohraničenie znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. Dôkladná realizácia prieskumu a kvalitne vypracované analýzy rizika sú nevyhnutným predpokladom pre výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách. Výsledky projektu prispejú aj k zlepšeniu informovanosti verejnosti o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží v blízkosti prioritných lokalít, dosiahne sa lepšie spoločenské a politické uznanie problematiky environmentálnych záťaží a zaistí sa, aby riešenie problematiky nebolo odsúvané na nasledujúce generácie. Výsledky podrobného geologického prieskumu budú okamžite slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanácie environmentálnych záťaží.

Spôsob realizácie projektu

Špecifický cieľ A) Overenie a potvrdenie prítomnosti vybraných pravdepodobných EZ

Špecifický cieľ B) Preskúmanie vybraných najrizikovejších EZ

Aktivita 1: Podrobný geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží

Aktivita 2: Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme

Aktivita 3: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác

Špecifický cieľ C) Zhodnotenie rizikovosti a analýza možností sanácie vybraných EZ

Aktivita 3: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác

Aktivita 4: Analýzy rizika vybraných environmentálnych záťaží

Aktivita 5: Štúdie uskutočniteľnosti sanácie vybraných environmentálnych záťaží

Aktivita 6: Hodnotenie kvality vypracovaných analýz rizika a štúdií uskutočniteľnosti sanácie

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Realizácia projektu je opodstatnená z pohľadu schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014 z augusta 2010, kde je jednou z priorít vlády SR v oblasti životného prostredia aj odstraňovanie EZ, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Projekt má celoslovenský charakter a je predkladaný v súlade s programom opatrení vyplývajúcich zo ŠPS EZ a Vodného plánu Slovenska. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych záťaží v ŠPS EZ je na riešenie projektu navrhnutých 54 lokalít, ktoré sú odporúčané na prioritné riešenie viacerými rezortmi ústrednej štátnej správy. Projekt nadväzuje na projekt financovaný MŽP SR "Systematická identifikácia EZ SR" a projekt financovaný z KF "Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP pre vybrané kraje (regióny)". Zhotoviteľom projektu je MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, ktorá je zodpovedná za manažment EZ v SR a je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z OPŽP pre lokality v zodpovednosti štátu. KF je pre SR v súčasnosti jediným reálnym finančným zdrojom pre realizáciu predkladaného projektu, z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti a zložitého technického zabezpečenia.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Výstupy projektu zabezpečia naplnenie jednej z fáz systematického riešenia problematiky EZ, bez ktorej nie je možné vykonanie sanácií EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom následnej sanácie preskúmaných lokalít, ktorá prispeje k významnému zlepšeniu stavu ŽP v zaťažených oblastiach a k udržateľnosti prírodných zdrojov. Vykonaním geologických prieskumov sa naplnia krátkodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o rizikách vyplývajúcich z existencie EZ. Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti sanácie EZ umožní výber najvhodnejšej metódy sanácie predmetných lokalít, čo prispeje k urýchleniu zahájenia druhej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Vybudované hydrogeologické vrty budú protokolárne odovzdané organizácii v riadiacej pôsobnosti MŽP SR, ktorá bude zabezpečovať systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti projektu po jeho ukončení až do definitívneho odstránenia environmentálnych záťaží. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy.

Projekt je spolufinnacovaný z Kohézneho fondu

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie oznámení o začiatku a výsledkoch plánovaných verejných obstarávaní v zmysle zákona NR SR

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.