Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projekt OPŽP: Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Názov projektu: Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky  logo EU logo OP ŽP

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Operačný program: OP Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, 4.4 - Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.
Kód výzvy: OPZP-PO4-13-3
Kód ITMS: NFP24140111557
Celkové výdavky projektu (EUR): 9 760 350,67
Trvanie projektu: 04/2015 - 11/2015 

Cieľ projektu:

Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 87 lokalitách v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, pri ktorých sa predpokladá riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Účelom geologickej úlohy je získanie detailných podkladov pre potvrdenie prítomnosti environmntálnej záťaže a pre predpokladanú sanáciu environmentálnych záťaží na ktorých sa potvrdí existencia rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Východisková situácia

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Projekt vychádza zo strategických plánovacích dokumentov pre EZ "Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska“. Spomedzi prioritných lokalít bolo vybraných 87 určených na prieskum a spracovanie analýz rizika, napr. areály rôznych priemyselných podnikov, areály železníc, opustené a pochované skládky odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov a iných nebezpečných látok, vojenské areály a areály spojené s inou činnosťou. Spravidla ide o lokality, za ktoré zodpovedá štát. Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je nutné sa zamerať v prvej fáze na prieskum a monitoring a v ďalšej fáze na sanáciu EZ. Výsledky podrobného prieskumu budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu na sanáciu vybraných EZ. Zabezpečí sa tým zníženie a eliminácia negatívnych vplyvov EZ na zdravie ľudí a životné prostredie.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizácia prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží a spracovanie analýz rizika na vybraných 87 lokalitách zabezpečí získanie detailných údajov o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený hlavne na presné plošné a priestorové ohraničenie zisteného znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. Dôkladná realizácia prieskumu a kvalitne vypracované analýzy rizika sú nevyhnutným predpokladom pre výber najvhodnejších metód pre sanáciu environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách. Výsledky projektu prispejú aj k zlepšeniu informovanosti verejnosti o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží v blízkosti prioritných lokalít, dosiahne sa lepšie spoločenské a politické uznanie problematiky environmentálnych záťaží a zaistí sa, aby riešenie problematiky nebolo odsúvané na nasledujúce generácie. Výsledky podrobného geologického prieskumu budú okamžite slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanácie environmentálnych záťaží.

Spôsob realizácie projektu

Špecifickými cieľmi projektu sú:

Prieskum bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom - vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS). Analýza rizika znečisteného územia bude vypracovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z. a aktuálnym Metodickým pokynom MŽP SR na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a bude tvoriť samostatnú prílohu záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia.

Geologická úloha je zameraná na geologický prieskum životného prostredia na vybraných 87 lokalitách, na ktorých je potrebné vykonať:

Udržateľnosť výsledkov projektu

Výstupy projektu zabezpečia naplnenie jednej z fáz systematického riešenia problematiky EZ, bez ktorej nie je možné vykonanie sanácií EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom následnej sanácie preskúmaných lokalít, kde sa potvrdí environmentálne alebo zdravotné riziko. Uvedené prispeje k významnému zlepšeniu stavu ŽP v zaťažených oblastiach a k udržateľnosti prírodných zdrojov. Vykonaním geologických prieskumov sa naplnia krátkodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o rizikách vyplývajúcich z existencie EZ. Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti sanácie EZ umožní výber najvhodnejšej metódy sanácie predmetných lokalít, čo prispeje k urýchleniu zahájenia druhej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Vybudované hydrogeologické vrty budú protokolárne odovzdané organizácii v riadiacej pôsobnosti MŽP SR, ktorá bude zabezpečovať systematické monitorovanie kvality podzemných vôd, čo bude predstavovať jeden z nástrojov udržateľnosti projektu po jeho ukončení až do definitívneho odstránenia environmentálnych záťaží. Sanované lokality budú predstavovať vhodnejšie miesta pre situovanie nových priemyselných aktivít v porovnaní s ďalšími zábermi poľnohospodárskej pôdy.

Geologický prieskum životného prostredia bude zabezpečený na nasledujúcich lokalitách pravdepodobných environmentálnych záťažiach:

 


Projekt je spolufinacovaný z Kohézneho fondu

Logo Programme co-founded by the EU