Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projekt OPKŽP: Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

Logá MŽP, OP KŽP, EU

 

Názov projektu: Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky
Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

 

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém Slovenskej republiky. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Pôvodcovia znečistenia neboli legislatívne nútení podnikať opatrenia na jeho odstraňovanie, prípadne minimalizáciu jeho negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí, v dôsledku čoho existuje dnes na našom území množstvo potvrdených environmentálnych záťaží.

Ciele projektu sú definované v plnom súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2016 - 2021)" a „Vodný plán Slovenska“.

Cieľom geologickej úlohy je:
Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie a zároveň zabezpečiť odborný geologický dohľad pri sanácii.

Špecifickými cieľmi sanácie sú:

 

 

Pre riešenie problematiky sanácie environmentálnych záťaží sa s finančnou podporou Európskej únie z Kohézneho fondu v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP) realizujú v Slovenskej republike nasledovné projekty:

 

  Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky 1

  Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky 2

  Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky 4