Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projekt OP KŽP: Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží

Logo MŽP SR, OP KŽP, EU

 

Názov projektu: Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží
Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3
Kód ITMS: NFP310010C158
Celkové výdavky projektu (EUR): 9 127 293,62 €
Trvanie projektu: 11/2016 - 06/2019

Stručný popis projektu:
Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného geologického prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 53 lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Účelom geologickej úlohy je získanie detailných podkladov o stave zložiek životného prostredia a podkladov pre sanáciu tých environmentálnych záťaží, kde bude potvrdené riziko.

Popis východiskovej situácie:
Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém Slovenskej republiky. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Pôvodcovia znečistenia neboli legislatívne nútení podnikať opatrenia na jeho odstraňovanie, prípadne minimalizáciu jeho negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí, v dôsledku čoho existuje dnes na našom území množstvo potvrdených environmentálnych záťaží. Od 1. januára 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vytvoril základný legislatívny rámec pre riešenie problematiky environmentálnych záťaží. Ciele projektu sú definované v plnom súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2016 - 2021)" a „Vodný plán Slovenska“.

Spôsob realizácie aktivít projektu:
Pre naplnenie cieľov aktivít projektu, geologickej úlohy a splnenie merateľných ukazovateľov je potrebné realizovať nasledujúci súbor podaktivít:

Podaktivita 1: Podrobný geologický prieskum životného prostredia na vybraných pravdepodobných environmentálnych záťažiach vrátane vybudovania monitorovacej siete podzemných vôd na lokalitách potvrdených environmentálnych záťaží,

Podaktivita 2: Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami Diaľkového prieskumu Zeme,

Podaktivita 3: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác a hodnotenie kvality výstupov.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu:
Výstupy projektu zabezpečia naplnenie významnej fázy systematického riešenia problematiky EZ. Podrobný geologický prieskumu životného prostredia je východiskový bod pre realizáciu sanácie EZ. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom verejne prístupných informácií o EZ v podobe záverečných správ a databáz, ktoré budú predstavovať dátové zdroje pre projekty zlepšujúce stav ŽP v zaťažených oblastiach a udržateľnosti prírodných zdrojov. Vykonaním geologických prieskumov sa zvýši informovanosť odbornej a laickej verejnosti o rizikách vyplývajúcich z existencie EZ. Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti sanácie EZ umožní výber najvhodnejšej metódy sanácie predmetných lokalít. Záverečné správy spoločne s analýzou rizika a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie budú dostupné prostredníctvom archívu Geofondu ŠGÚDŠ a prostredníctvom Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorého aktualizácia je tiež súčasťou dlhodobej udržateľnosti projektu. V rámci aktualizácie Informačného systému bude prioritou uverejňovať informácie týkajúce sa zrealizovaného geologického prieskumu. Nadobudnuté informácie o zrealizovaných geologických prácach budú prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je správcom Informačného systému environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, priebežne dopĺňané v období od schválenia záverečnej správy Komisiou pre schvaľovanie záverečných prác s analýzou rizika znečisteného územia a aktualizácia bude pokračovať počas doby udržateľnosti projektu.