Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátna správa v geológii

PRAVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE VYKONÁVANIE GEOLOGICKÝCH PRÁC

  1. Zákon SNR č. 313/1999 Zb. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe.
  2. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
  3. Vyhláška SGÚ č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska výhradného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov v znení vyhlášky SGÚ č. 3/1992 Zb.
  4. Vyhláška SGÚ č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky SGÚ č. 4/1992 Zb.
  5. Vyhláška SGÚ č. 9/1988 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra v znení vyhlášky SGÚ č. 5/1992 Zb.
  6. Vyhláška SGÚ č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk
  7. Vyhláška MŽP SR č. 141/2000 Z.z. ktorou sa vykonáva geologický zákon
  8. Zákon SNR 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách, a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č.499/1991 / úplné znenie č.366/1992 Zb./ zákona NR SR č. 145/1995 Z.z a zákona č. 58/1998 Z.z