domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Tretia výzva

Informácia k formálnej kontrole oprávnenosti slovenských projektových partnerov na národnej úrovni k 3. Výzve na predkladanie projektov

V súvislosti s výkonom kontroly oprávnenosti slovenských projektových partnerov, ktorí sa zapojili do 3. Výzvy na predkladanie projektov upozorňujeme na zoznam relevantných dokumentov, ktoré je potrebné predložiť Ministerstvu životného prostredia SR ako Národnému kontaktnému bodu pre program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013.

A. Dotazník pre slovenských projektových partnerov s prílohou Informácia o časti projektu uskutočňovanej slovenským partnerom
B. Dokumenty pre posúdenie ekonomickej a organizačnej spôsobilosti projektového partnera:

  1. doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu (zakladacia listina, zriaďovacia listina, štatút, stanovy, potvrdenie o registrácii, výpis z príslušného registra a pod.) – v prípade orgánov štátnej alebo verejnej správy (resp. organizácií zriadených zo zákon) sa nevyžaduje
  2. výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu partnera resp. členov štatutárneho orgánu - v prípade orgánov ústrednej štátnej správy sa nevyžaduje
  3. čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu partnera, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (resp. nebol právoplatne odsúdený) za trestný čin podvodu, korupcie, účasti na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva alebo SR 
  4. potvrdenie miestne príslušného správcu dane resp. čestné vyhlásenie partnera, že nie je daňovým dlžníkom - v prípade orgánov ústrednej štátnej správy sa nevyžaduje
  5. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne o tom, že partner nie je dlžníkom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie resp. čestné vyhlásenie partnera, že nie je dlžníkom sociálneho poistenia a poistného na zdravotné zabezpečenie - v prípade orgánov ústrednej štátnej správy sa nevyžaduje
  6. účtovná závierka za rok 2010
  7. potvrdenie príslušného konkurzného súdu resp. čestné vyhlásenie, že partner nie je v likvidácii, nemá začaté konkurzné, alebo reštrukturalizačné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu ani nebo zrušený konkurz - v prípade orgánov ústrednej štátnej správy sa nevyžaduje. V prípade obce/mesta čestné vyhlásenie, že nie je v nútenej správe. 
  8. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce resp. čestné vyhlásenie partnera, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu - v prípade orgánov ústrednej štátnej správy sa nevyžaduje.

    Dokumenty k formálnej kontrole:

 

Od 28.4.2011 do 17.6.2011 bola otvorená strategická (3.) výzva v prvom kroku – predkladanie projektových zámerov (Expression of Interest).
Po vykonaní hodnotenia zámerov na JTS (trvanie závisí od počtu predložených zámerov) budú úspešní žiadatelia vyzvaní na predloženie kompletnej projektovej žiadosti.
Dokumenty k strategickej výzve: