hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Programové obdobie 2007-2013

Národný strategický referenčný rámec SR na PO 2007-2013

V programovom období 2007 – 2013 mala Slovenská republika možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 (NSRR). Tento strategický dokument bol vypracovaný v súlade nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a následne bol schválený vládou SR dňa 6. decembra 2006 a Európskou komisiou dňa 17. augusta 2007.
Politika súdržnosti, čiže kohézna politika EÚ, sa v programovom období 2007 – 2013 realizovala prostredníctvom koncentrácie príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku teritoriálnu spoluprácu. V súlade s nariadeniami obsahovala NSRR SR len prvé dva ciele:

Cieľ Konvergencia

V cieli Konvergencia bola finančná podporu z fondov ERDF a ESF prioritne sústredená na regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa za tri posledné roky pred prijatím nových nariadení nedosiahol 75% priemeru krajín rozšírenej EÚ. V prípade Slovenska je to celé jeho územie s výnimkou Bratislavského kraja.
Pri financovaní z Kohézneho fondu cieľ Konvergencia boli pokryté členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok za tri posledné roky pred prijatím nariadení nedosiahol 90% priemeru krajín rozšírenej EÚ a ktoré mali konvergenčný program. Tieto kritériá Slovensko splnilo celým svojím územím.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Na čerpanie podpory v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť boli oprávnené oblasti, ktoré nespadajú do cieľa Konvergencia – čo v prípade Slovenska je Bratislavský kraj. Cieľ sa zameriaval na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu Bratislavského kraja cestou predvídania hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, cestou podnikateľského ducha, ochrany životného prostredia a prevencie pred rizikami, podporou adaptability pracovníkov a podnikov a rozvojom trhov práce, orientovaných na sociálne začleňovanie.
Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 bol formulovaný v NSRR ako „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.
Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR bola stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch:

 

Strategická priorita Cieľ strategickej priority
1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb
2. Vedomostná ekonomika Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
3. Ľudské zdroje Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín

Stratégia NSRR zároveň zadefinovala horizontálne priority (HP), ktoré vplývali na ciele NSRR v štyroch oblastiach. Zmyslom každej z horizontálnych priorít bolo zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR. Horizontálne priority boli podľa svojho charakteru uplatnené v relevantných operačných programoch nasledovne:

Horizontálna priorita Cieľ horizontálnej priority/th> Uplatnenie horizontálnej priority
A. marginalizované rómske komunity Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok komplexný prístup (integrácia projektov z  viacerých OP)
B. rovnosť príležitostí Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie princíp uplatňovaný pri každom projekte
C. trvalo udržateľný rozvoj Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a  sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu princíp na úrovni strategického cieľa NSRR
D. informačná spoločnosť integrovaný prístup (interoperabilita informačných systémov verejnej správy a zavádzanie e-služieb v operačných programoch

Stratégia, priority a ciele NSRR boli implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:
6 operačných programov pre cieľ Konvergencia, z toho:
- 4 operačné programy spolufinancované z ERDF, pokrývajúce celú SR okrem Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo);
- 2 operačné programy spolufinancované z ERDF a KF, pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja (OP Doprava a OP Životné prostredie);
3 operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť , t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja, z toho:

  1. spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a
  2. spolufinancované z ESF (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie)

NA STIAHNUTIE:

Operačný program Životné prostredie

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Dokument vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Európska komisia ho schválila 8.11.2007.
Operačný program Životné prostredie (OPŽP) spadá medzi tematické operačného programy v cieli Konvergencia a z pohľadu finančných prostriedkov je druhým najväčším slovenským operačným programom v rámci Národného strategického referenčného rámca na programové obdobie 2007-2013. Celkový rozpočet programu predstavuje viac ako 2,14 miliardy Eur, z toho prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu sú na úrovni 1, 82 miliardy Eur, čo predstavuje 15,99 % zo všetkých prostriedkov z fondov Európskej únie určených v rámci NSRR pre Slovensko.
Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.
OP Životné prostredie obsahuje 7 prioritných osí rozdeľujúcich operačný program na logické celky a tie sú ďalej konkretizované prostredníctvom operačných cieľov, ktoré vymedzujú, aké typy projektov môžu byť v rámci príslušnej osi podporené.
Prioritná os 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD
Špecifický cieľ:Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
Na PO1 je vyčlenených približne 1,077 mld. €, t.j. cca 50,31 % OPŽP.
Prioritná os 2 OCHRANA PRED POVODŇAMI
Špecifický cieľ:Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami
Na PO2 je vyčlenených približne 141,17 mil. €, t.j. cca 6,6 % OPŽP.
Prioritná os 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Špecifický cieľ:Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR
Na PO3 je vyčlenených približne 211,76 mil. €, t.j. cca 9,89 % OPŽP.
Prioritná os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Špecifický cieľ:Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy
Na PO4 je vyčlenených približne 570,59 mil. €, t.j. cca 26,65 % OPŽP.
Prioritná os 5 OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
Špecifický cieľ:Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
Na prioritnú os je vyčlenených približne 59,71 mil. €, t.j. cca 2,78 % OPŽP.
Prioritná os 6 TECHNICKÁ POMOC
Špecifický cieľ:Zabezpečenie efektívneho procesu riadenia a implementácie OPŽP v súlade s nárokmi kladenými na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, a to prostredníctvom podpory prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných aktivít týkajúcich sa OPŽP spolu s aktivitami slúžiacimi na posilnenie administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú programovanie, riadenie,
Na prioritnú os je vyčlenených približne 57,17 mil. €, t.j. cca 2,67 % OPŽP.
Prioritná os 7 BUDOVANIE POVODŇOVÉHO VAROVNÉHO A PREDPOVEDNÉHO SYSTÉMU
Špecifický cieľ:Zabezpečenie prevencie a zníženie rizika ohrozenia obyvateľstva povodňami a vzniku povodňových škôd
Na prioritnú os je vyčlenených približne 23,53 mil. €, t.j. cca 1,1 % OPŽP.
VŠETKY INFORMÁCIE O OPERAČNOM PROGRAME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NÁJDETE NA JEHO WEBOVOM SÍDLE - WWW.OPZP.SK


Operačný program Životné prostredie– verzia 4.0 – schválený EK 17.12.2013
Kompletné dokumenty: OP ŽP – verzia 4.0 + textové prílohy 1 – 18 + mapové prílohy v .ZIP formáte


Operačný program Životné prostredie– verzia 4.0 – zisťovacie konanie (20.11.-5.12.2012)
OPŽP DOKUMENT s relevantnými prílohami NA STIAHNUTIE
Rozhodnutie k zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0 – DOKUMENT ROZHODNUTIA ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA NA STIAHNUTIE
Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – DOKUMENT OZNÁMENIA NA STIAHNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0“.
Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom bolo možné predkladať najneskôr do 5. 12. 2012 na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
alebo e-mailom na adresu:
a faxom na číslo: (02) 64 36 99 45


Operačný program Životné prostredie– verzia 4.0 – zisťovacie konanie (20.11.-5.12.2012)
OPŽP DOKUMENT s relevantnými prílohami NA STIAHNUTIE
Rozhodnutie k zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0 – DOKUMENT ROZHODNUTIA ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA NA STIAHNUTIE
Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – DOKUMENT OZNÁMENIA NA STIAHNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0“.
Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom bolo možné predkladať najneskôr do 5. 12. 2012 na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
alebo e-mailom na adresu:
a faxom na číslo: (02) 64 36 99 45


Operačný program Životné prostredie 3.0 (pdf, 1,28 MB)

Prílohy:

Kompletný material OP ŽP – verzia 3.0 + textové prílohy 1 – 18 + mapové prílohy (zip, 3,72 MB)
Bližšie informácie www.opzp.sk