Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Základné informácie

 
SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa


Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa je súčasťou nového cieľa 3 Európska územná spolupráca pre programové obdobie 2007 – 2013. Všeobecným cieľom nadnárodnej spolupráce je podporovať vyvážený územný rozvoj a územnú integráciu v oblasti spolupráce. Nadnárodná spolupráca sa sústreďuje na obmedzený počet prioritných oblastí v súlade s Lisabonským a Göteborským procesom: Inovácie, Dostupnosť, Životné prostredie a Udržateľný rozvoj miest.

Cieľom Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa je zlepšenie procesu územnej, ekonomickej a sociálnej integrácie, podpora kohézie, stability a konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvíjania nadnárodného partnerstva a spoločných akcií v záležitostiach strategického významu.
Program Juhovýchodná Európa zahŕňa 16 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Grécko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina.

Zapojiť sa môžu inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom).

Ciele Programu Juhovýchodná Európa budú dosahované prostredníctvom nasledovných Prioritných osí a oblastí intervencie:

Prioritná os 1 „Uľahčovanie inovácií a podnikania“ bude prispievať špecificky k budúcemu rozvoju juhovýchodnej Európy ako miesta inovácií. Cieľom je uľahčovať inovácie, podnikanie, znalostnú ekonomiku a zlepšovať integráciu a ekonomické vzťahy v oblasti spolupráce.
1.1 Rozvinúť technologické a inovačné siete v špecifických oblastiach
1.2 Rozvinúť nápomocné prostredie pre inovačné podnikanie
1.3 Zlepšiť rámcové podmienky a pripraviť cestu pre inováciu

Prioritná os 2 „Ochrana a zlepšovanie životného prostredia“ bude prispievať k zlepšovaniu podmienok životného prostredia a k lepšiemu riadeniu chránených a ostatných prírodných a poloprírodných oblastí. Cieľom je prekonať obmedzenia, dané štátnymi bariérami, predvídať budúce environmentálne hrozby a príležitosti a rozvinúť spoločnú nadnárodnú akciu na ochranu prírody a ľudí.
2.1 Zlepšovanie integrovaného vodného hospodárstva a protipovodňová prevencia
2.2 Zlepšiť prevenciu environmentálnych rizík
2.3 Podporovať spoluprácu pri riadené prírodných zdrojov a chránených oblastí
2.4 Podporovať efektívne využívanie energie a zdrojov

Prioritná os 3 „Zlepšovanie dostupnosti“ prispeje špecificky ku zlepšovaniu dostupnosti európskych sietí pre miestnych a regionálnych činiteľov. Patrí sem fyzická infraštruktúra ako aj prístup k informačnej spoločnosti. Cieľom je presadiť koordinovanú prípravu na rozvoj sietí dostupnosti a podpora multimodálnosti.
3.1 Zlepšenie koordinácie pri podpore, plánovaní a prevádzkovaní primárnych a sekundárnych dopravných sietí
3.2 Rozvinúť stratégie na vyriešenie „digitálneho rozdelenia“
3.3 Zlepšiť rámcové podmienky pre multimodálne platformy

Prioritná os 4 „Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti udržateľného rastu“ prispeje k vyváženým polycentrickým vzorom oblasti programu. Cieľom je vyvinúť a aplikovať integrované stratégie pre metropolitné oblasti a regionálne systémy osídlenia, optimalizovať polycentrické štruktúry oblastí a využiť kultúrne hodnoty pre udržateľný rozvoj.
4.1 Vyriešiť najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú mestské oblasti a regionálne systémy sídiel
4.2 Podporovať vyvážený model atraktívnych a dostupných oblastí rastu
4.3 Podporovať využívanie kultúrnych hodnôt pre rozvoj

Prioritná os 5 „Technická pomoc na podporu implementácie a budovania kapacít“ prispeje k hladkej implementácii programu a zároveň umožní orgánom, účastníkom, predkladateľom projektov a prijímateľom v plnej miere využiť príležitosti, ktoré im ponúka cieľ 3 Európska územná spolupráca a predovšetkým nadnárodná spolupráca.
Úlohy jednotlivých orgánov Programu Juhovýchodná Európa:

Monitorovací výbor
Hlavnou úlohou Monitorovacieho výboru je zabezpečiť kvalitu, efektívnosť a prehľadnosť programových operácií a výber projektov. V Monitorovacom výbore majú zastúpenie všetky členské, kandidátske, aj nečlenské štáty EÚ; z každej krajiny sú delegovaní najviac traja zástupcovia, podľa možností z národnej aj regionálnej úrovne.

Riadiaci orgán
Riadiaci orgán preberá celkovú právnu zodpovednosť za riadenie a implementáciu Programu. Za Riadiaci orgán Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa bola ustanovená Národná rozvojová agentúra:
National Development Agency (Hungary)
H-1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22
Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a implementáciu programu v súlade s príslušnými nariadeniami.

Certifikačný orgán
Certifikačným orgánom Programu Juhovýchodná Európa bolo ustanovené maďarské Ministerstvo financií:
Ministry for National Economy of Hungary
H – 1051 Budapest
József nádor tér 2-4.
Hlavnou úlohou Certifikačného orgánu je vypracovávať a predkladať Komisii certifikované vyhlásenia o overení výdavkov a žiadosti o platbu, a prijímať platby z Komisie.

Orgán auditu
Ako orgán auditu pre Program Juhovýchodná Európa bol ustanovený:
Directorate General for Audit of European Funds (Hungary)
H-1126 Budapest
Tartsay Vilmos u. 14
Orgán auditu je zodpovedný za úlohy ustanovené v čl. 62 Nariadenia č. 1083/2006/EC. Pomocnú úlohu pre Orgán auditu vykonáva Skupina audítorov, tvorená predstaviteľmi členských krajín participujúcich v Programe.

Spoločný technický sekretariát

Spoločný technický sekretariát je jednotkou s medzinárodným zastúpením, ktorej úlohou je každodenné riadenie programu. Poskytuje technickú podporu Riadiacemu orgánu, Monitorovaciemu výboru a Orgánu auditu pri koordinácii a implementácii programu.
SEE Joint Technical Secretariat (Hungary)
VÁTI Kht.
Gellérthegy str. 30-32
H-106 Budapest


Národný orgán
V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1005 zo dňa 6.12.2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 má Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky postavenie národného orgánu pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca.

Národný výbor (Spoločná národná komisia)
Každý partnerský štát má úlohu vytvoriť národný výbor s cieľom zahrnúť regionálnej a lokálne orgány ako aj relevantné sektorové orgány a inštitúcie, mimovládne organizácie a iných relevantných socio – ekonomických a inštitucionálnych partnerov.
Výber projektov však nie je v kompetencii národného výboru, nakoľko táto kompetencia je vyhradená pre Monitorovací výbor.

Kontaktné miesto pre Program Juhovýchodná Európa
Kontaktné miesto pre Juhovýchodnú Európu je vytvorené v každom partnerskom štáte s cieľom adekvátne reprezentovať program v danej krajine a podporovať rozvoj potenciálnych medzinárodných projektov.

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava


 

Bližšie informácie a relevantné dokumenty o programe nájdete na internetovej stránke programu www.southeast-europe.net.