hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Základné informácie

 
SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa


Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa je súčasťou nového cieľa 3 Európska územná spolupráca pre programové obdobie 2007 – 2013. Všeobecným cieľom nadnárodnej spolupráce je podporovať vyvážený územný rozvoj a územnú integráciu v oblasti spolupráce. Nadnárodná spolupráca sa sústreďuje na obmedzený počet prioritných oblastí v súlade s Lisabonským a Göteborským procesom: Inovácie, Dostupnosť, Životné prostredie a Udržateľný rozvoj miest.

Cieľom Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa je zlepšenie procesu územnej, ekonomickej a sociálnej integrácie, podpora kohézie, stability a konkurencieschopnosti prostredníctvom rozvíjania nadnárodného partnerstva a spoločných akcií v záležitostiach strategického významu.
Program Juhovýchodná Európa zahŕňa 16 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Grécko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina.

Mapa Európy

Zapojiť sa môžu inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom).

Ciele Programu Juhovýchodná Európa budú dosahované prostredníctvom nasledovných Prioritných osí a oblastí intervencie:

Prioritná os 1 „Uľahčovanie inovácií a podnikania“ bude prispievať špecificky k budúcemu rozvoju juhovýchodnej Európy ako miesta inovácií. Cieľom je uľahčovať inovácie, podnikanie, znalostnú ekonomiku a zlepšovať integráciu a ekonomické vzťahy v oblasti spolupráce.
1.1 Rozvinúť technologické a inovačné siete v špecifických oblastiach
1.2 Rozvinúť nápomocné prostredie pre inovačné podnikanie
1.3 Zlepšiť rámcové podmienky a pripraviť cestu pre inováciu

Prioritná os 2 „Ochrana a zlepšovanie životného prostredia“ bude prispievať k zlepšovaniu podmienok životného prostredia a k lepšiemu riadeniu chránených a ostatných prírodných a poloprírodných oblastí. Cieľom je prekonať obmedzenia, dané štátnymi bariérami, predvídať budúce environmentálne hrozby a príležitosti a rozvinúť spoločnú nadnárodnú akciu na ochranu prírody a ľudí.
2.1 Zlepšovanie integrovaného vodného hospodárstva a protipovodňová prevencia
2.2 Zlepšiť prevenciu environmentálnych rizík
2.3 Podporovať spoluprácu pri riadené prírodných zdrojov a chránených oblastí
2.4 Podporovať efektívne využívanie energie a zdrojov

Prioritná os 3 „Zlepšovanie dostupnosti“ prispeje špecificky ku zlepšovaniu dostupnosti európskych sietí pre miestnych a regionálnych činiteľov. Patrí sem fyzická infraštruktúra ako aj prístup k informačnej spoločnosti. Cieľom je presadiť koordinovanú prípravu na rozvoj sietí dostupnosti a podpora multimodálnosti.
3.1 Zlepšenie koordinácie pri podpore, plánovaní a prevádzkovaní primárnych a sekundárnych dopravných sietí
3.2 Rozvinúť stratégie na vyriešenie „digitálneho rozdelenia“
3.3 Zlepšiť rámcové podmienky pre multimodálne platformy

Prioritná os 4 „Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti udržateľného rastu“ prispeje k vyváženým polycentrickým vzorom oblasti programu. Cieľom je vyvinúť a aplikovať integrované stratégie pre metropolitné oblasti a regionálne systémy osídlenia, optimalizovať polycentrické štruktúry oblastí a využiť kultúrne hodnoty pre udržateľný rozvoj.
4.1 Vyriešiť najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú mestské oblasti a regionálne systémy sídiel
4.2 Podporovať vyvážený model atraktívnych a dostupných oblastí rastu
4.3 Podporovať využívanie kultúrnych hodnôt pre rozvoj

Prioritná os 5 „Technická pomoc na podporu implementácie a budovania kapacít“ prispeje k hladkej implementácii programu a zároveň umožní orgánom, účastníkom, predkladateľom projektov a prijímateľom v plnej miere využiť príležitosti, ktoré im ponúka cieľ 3 Európska územná spolupráca a predovšetkým nadnárodná spolupráca.
Úlohy jednotlivých orgánov Programu Juhovýchodná Európa:

Monitorovací výbor
Hlavnou úlohou Monitorovacieho výboru je zabezpečiť kvalitu, efektívnosť a prehľadnosť programových operácií a výber projektov. V Monitorovacom výbore majú zastúpenie všetky členské, kandidátske, aj nečlenské štáty EÚ; z každej krajiny sú delegovaní najviac traja zástupcovia, podľa možností z národnej aj regionálnej úrovne.

Riadiaci orgán
Riadiaci orgán preberá celkovú právnu zodpovednosť za riadenie a implementáciu Programu. Za Riadiaci orgán Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa bola ustanovená Národná rozvojová agentúra:
National Development Agency (Hungary)
H-1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22
Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a implementáciu programu v súlade s príslušnými nariadeniami.

Certifikačný orgán
Certifikačným orgánom Programu Juhovýchodná Európa bolo ustanovené maďarské Ministerstvo financií:
Ministry for National Economy of Hungary
H – 1051 Budapest
József nádor tér 2-4.
Hlavnou úlohou Certifikačného orgánu je vypracovávať a predkladať Komisii certifikované vyhlásenia o overení výdavkov a žiadosti o platbu, a prijímať platby z Komisie.

Orgán auditu
Ako orgán auditu pre Program Juhovýchodná Európa bol ustanovený:
Directorate General for Audit of European Funds (Hungary)
H-1126 Budapest
Tartsay Vilmos u. 14
Orgán auditu je zodpovedný za úlohy ustanovené v čl. 62 Nariadenia č. 1083/2006/EC. Pomocnú úlohu pre Orgán auditu vykonáva Skupina audítorov, tvorená predstaviteľmi členských krajín participujúcich v Programe.

Spoločný technický sekretariát

Spoločný technický sekretariát je jednotkou s medzinárodným zastúpením, ktorej úlohou je každodenné riadenie programu. Poskytuje technickú podporu Riadiacemu orgánu, Monitorovaciemu výboru a Orgánu auditu pri koordinácii a implementácii programu.
SEE Joint Technical Secretariat (Hungary)
VÁTI Kht.
Gellérthegy str. 30-32
H-106 Budapest


Národný orgán
V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1005 zo dňa 6.12.2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 má Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky postavenie národného orgánu pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca.

Národný výbor (Spoločná národná komisia)
Každý partnerský štát má úlohu vytvoriť národný výbor s cieľom zahrnúť regionálnej a lokálne orgány ako aj relevantné sektorové orgány a inštitúcie, mimovládne organizácie a iných relevantných socio – ekonomických a inštitucionálnych partnerov.
Výber projektov však nie je v kompetencii národného výboru, nakoľko táto kompetencia je vyhradená pre Monitorovací výbor.

Kontaktné miesto pre Program Juhovýchodná Európa
Kontaktné miesto pre Juhovýchodnú Európu je vytvorené v každom partnerskom štáte s cieľom adekvátne reprezentovať program v danej krajine a podporovať rozvoj potenciálnych medzinárodných projektov.

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava


 

Bližšie informácie a relevantné dokumenty o programe nájdete na internetovej stránke programu www.southeast-europe.net.