hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Operačný program Stredná Európa

STREDNÁ EURÓPA: SPOLUPRÁCOU K ÚSPECHU

OP Stredná Európa je novým programom Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu v krajinách a regiónoch strednej Európy, čím prispieva k zlepšeniu inovácií, dostupnosti (dopravy a informačno-komunikačných technológií), životného prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

OP Stredná Európa poskytuje 231 mil. EUR na financovanie projektov realizovaných v partnerstve medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Ukrajiny.

Program je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a realizuje sa v programovom období 2007-2013. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85%. Partneri musia zostávajúcu časť výdavkov v rámci projektu spolufinancovať z vlastných zdrojov.

Záujemcovia o projektové partnerstvá môžu predkladať svoje projektové žiadosti v rámci jednotlivých výziev na predkladanie projektov, z ktorých prvá bola zverejnená v marci 2008.

 

AKÉ SÚ PRIORITY PROGRAMU?
OP Stredná Európa finančne podporuje projekty v nasledujúcich tematických oblastiach:
Priorita 1: Uľahčenie inovácií v strednej Európe

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie klímy pre inovácie vo všetkých regiónoch a budú im umožňovať lepšie využitie ich inovačného potenciálu. Vytvoria výhodné rámcové podmienky pre inovácie a vybudujú kapacity na ich efektívny prenos a aplikáciu. Podporia tiež vývoj poznatkov a pomôžu ľuďom nadobudnúť kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre znalostnú ekonomiku.
Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:
Posilnenie rámcových podmienok pre inovácie
Vytváranie kapacít pre šírenie a uplatňovanie inovácií
Urýchlenie vývoja poznatkov

Je dôležité poznamenať, že aj keď sú inovácie samostatnou prioritnou osou, sú taktiež považované za horizontálny cieľ programu a sú teda podmienkou pre všetky projekty uchádzajúce sa o podporu v rámci programu.
Priorita 2: Zlepšenie dostupnosti strednej Európy ako aj v rámci nej

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie dostupnosti ako podmienku ekonomického rozvoja a kľúčový faktor znižovania rozdielov v programovom území. Podporia riešenia pre informačné a komunikačné technológie, ako aj netechnologické alternatívne riešenia zlepšovania dostupnosti. Posilnia tiež prepojenosť a intermodálnosť v záujme vyššej efektívnosti a redukcie objemu dopravy v rámci programovej oblasti spolupráce.
Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:
Zlepšenie vzájomnej prepojenosti strednej Európy
Rozvoj multimodálnej logistickej spolupráce
Presadzovanie trvalo udržateľnej a bezpečnej mobility
Podporenie informačných a komunikačných technológií a alternatívnych riešení posilňovania prístupu
Priorita 3: Zodpovedné využívanie životného prostredia

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zodpovednejšie využívanie a lepšiu ochranu životného prostredia v strednej Európe. Budú manažovať a chrániť prírodné zdroje, podporovať využívanie environmentálne priaznivých technológií a znižovať riziká a dopady prírodných a technologických rizík. Podporia tiež využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenú energetickú účinnosť.

Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:
Rozvoj vysokokvalitného životného prostredia manažovaním prírodných zdrojov a dedičstva
Znižovanie rizík a dopadov prírodných a technologických rizík
Podpora obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej účinnosti
Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít
Priorita 4: Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov

Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie kvality života v mestách a regiónoch strednej Európy. Podporia polycentrický rozvoj a územnú spoluprácu a budú riešiť vplyvy demografických a sociálnych zmien. Budú tiež využívať kultúrne zdroje prostredníctvom zlepšovania prístupu a riadenia týchto zdrojov.
Táto priorita zahŕňa nasledujúce oblasti intervencie:
Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca
Riešenie územných dopadov demografických a sociálnych zmien
Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny

AKO PROGRAM FUNGUJE?
Operačný program Stredná Európa vyzýva národných, regionálnych a lokálnych zástupcov verejného i súkromného sektora, aby navrhli projekty a požiadali o finančnú podporu z programu. V priebehu jednotlivých výziev na predkladanie projektov budú projektové žiadosti zhodnotené. Zástupcovia členských štátov EÚ vyberú na základe kvality predloženej dokumentácie žiadostí tie projekty, ktoré dávajú predpoklady na najlepšie výsledky.

Program poskytuje 231 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na oprávnené výdavky vedúcich partnerov a projektových partnerov. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť v závislosti od lokalizácie partnerov a ich zapojenia do podnikateľských činností v rámci projektu podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85%. Partneri musia zostávajúcu časť výdavkov spolufinancovať z vlastných zdrojov. Celkový rozpočet projektu (tzn. všetkých projektových partnerov spolu) môže kolísať v rozpätí 1 – 5 mil. EUR. Vo výnimočných prípadoch môžu byť podporené aj projekty s nižším, alebo naopak, s vyšším rozpočtom. Výzvy na predkladanie projektov sú zverejnené na oficiálnej web stránke programu www.central2013.eu a zároveň aj na web stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Prvá výzva na predkladanie projektov, otvorená pre všetky prioritné osi programu, bola zverejnená 03. marca 2008 s trvaním do 14. apríla 2008. Druhá výzva na predkladanie projektov je plánovaná na prelome rokov 2008/2009.

AKÉ PROJEKTY MÔŽU ZÍSKAŤ PODPORU?
Projekty žiadajúce podporu z OP Stredná Európa by mali mať nasledujúce charakteristiky:
Nadnárodné tematické zameranie: projekty by mali byť zamerané na otázky, ktoré sa viažu na definované ciele programu, a ktoré nemôžu byť v dostatočnej miere riešené jednotlivými regiónmi či krajinami samostatne. Projektoví partneri by mali mať zrejmý úžitok s navrhovanej spolupráce.
Nadnárodné partnerstvo: partnerstvo musí zahŕňať minimálne troch partnerov z aspoň troch krajín, z ktorých aspoň dve krajiny by mali byť členskými štátmi EÚ. Partneri by mali byť v projekte zapojení rovnomerne a musia byť schopní vierohodne popísať benefit, ktorý realizáciou projektu získajú. Program špecificky podporuje multidisciplinárne a viac-sektorové partnerstvá.
Koherentný prístup a efektívny manažment: projekty musia byť veľmi dobre zadefinované. Opis cieľov, prístupu a plánovaných dopadov by mal byť súvislý a jasný. Projekty musia mať efektívny a transparentný manažment, koordinačné štruktúry a postupy.
Účinná tvorba a prenos poznatkov: zdôraznenie inovácií v rámci  programu predpokladá, že projekty si osvoja poznatkovo orientovaný prístup a budú venovať pozornosť príprave, aplikácii a prenosu príslušných expertíz a aktuálnych poznatkov. To vyžaduje analýzu projektového prostredia a vytváranie sietí a kontaktov so širším spektrom aktérov v danej tematickej oblasti.
Konkrétne výstupy a výsledky: projekty musia mať merateľné priaznivé dopady na jasne ohraničenom území, ako napr. v nadnárodnej geografickej oblasti. Ich výstupy a výsledky musia byť konkrétne a musia umožňovať skutočnú aplikáciu, napr. prípravou investičných projektov. Štúdie bez konkrétnych a aplikovateľných výsledkov nebudú podporované.
Dôraz na komunikáciu: projekty musia navrhnúť plán popisujúci komunikačné a informačné aktivity. Okrem “štandardných” nástrojov komunikácie, ako sú web stránky, periodiká, mediálne kontakty, konferencie a pod., bude plán informovanosti popisovať aj opatrenia na zabezpečenie efektívnej komunikácie a prenosu poznatkov v rámci projektového partnerstva, ako aj plán na oslovenie relevantných rozhodovacích orgánov, inštitúcií a sietí nepriamo zapojených do partnerstva.

KTORÉ REGIÓNY SÚ DO PROGRAMU ZAPOJENÉ?
Programová oblasť zahŕňa regióny z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Pokrýva okolo 1 050 000 km2 – plochu, ktorá predstavuje približne pätinu územia EÚ. V oblasti žije okolo 148 mil. obyvateľov (28% počtu obyv. EÚ).

Ekonomika oblasti vykazuje vysoké rozdiely vo vzťahu k príjmom a životným štandardom – zatiaľ čo je tu zastúpených niekoľko najbohatších regiónov Európy, v strednej Európe sa nachádzajú aj tie najchudobnejšie. OP Stredná Európa sa snaží prispieť k zníženiu týchto rozdielov prostredníctvom spolupráce medzi regiónmi, hľadajúc spoločné riešenia problémov, ktoré obmedzujú potenciálny rozvoj regiónov. Program by mal tiež podporiť posilnenie celkovej konkurencieschopnosti stimulovaním inovácií a podporou excelentnosti naprieč strednou Európou.

OP Stredná Európa podporuje nasledujúce štáty a ich regióny:
Rakúsko (celé územie): Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien
Česká republika (celé územie): Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Praha, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava
Nemecko: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Maďarsko (celé územie):  Del-Dunantul, Del-Alfold, Eszak-Alfold, Eszak-Magyarorszag, Kozep-Dunantul, Kozep-Magyarorszag, Nyugat-Dunantul
Taliansko: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto
Poľsko (celé územie):  Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Lodzkie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Slovenská republika (celé územie): Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko
Slovinsko (celé územie)
Ukraina*:  Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Volyn, Lviv, Zakarpatia
* čo sa týka zapojenia ukrajinských regiónov do projektov, bližšie informácie sú uvedené v programovom dokumente OP Stredná Európa


AKÝM SPÔSOBOM JE PROGRAM RIADENÝ?
Programová štruktúra pozostáva z orgánov na európskej, národnej i regionálnej úrovni. Hlavným rozhodovacím orgánom je Monitorovací výbor, pozostávajúci zo zástupcov členských štátov programu. Odbor stratégií EÚ a ekonomického rozvoja mesta Viedeň vo funkcii Riadiaceho orgánu je zodpovedný za operatívne riadenie programu. Je podporovaný Spoločným technickým sekretariátom – medzinárodne obsadeným pracoviskom taktiež so sídlom vo Viedni, a sieťou Kontaktných miest so sídlom v členských štátoch.

Orgány programu a ich funkcie:

Monitorovací výbor
Zložený zo zástupcov členských štátov programu, Monitorovací výbor dohliada a zabezpečuje kvalitu a efektívnosť implementácie programu; schvaľuje projekty.

Riadiaci orgán
Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a implementáciu programu v súlade s princípmi správneho finančného riadenia a v zmysle nariadení EÚ o manažmente fondov Európskeho Spoločenstva.

Certifikačný orgán
Certifikačný orgán zabezpečuje, aby boli výdavky použité v súlade s európskymi a národnými pravidlami; je zodpovedný za platby vedúcim partnerom.

Orgán auditu
Orgán auditu zabezpečuje, aby boli audity vykonávané v súlade s medzinárodne platnými štandardmi auditu s cieľom overiť efektívnosť fungovania riadiacich a kontrolných systémov programu.

Spoločný technický sekretariát
Spoločný technický sekretariát napomáha Riadiacemu orgánu, Monitorovaciemu výboru a ak je to potrebné, aj Orgánu auditu pri riadení programu; poskytuje podporu projektovým partnerom a žiadateľom.

Národný orgán v Slovenskej republike – Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR bolo v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1005 zo 6. decembra 2006 schválené ako Národný orgán pre operačné programy v rámci cieľa 3 Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca, teda aj pre Operačný program Stredná Európa.

Ako Národný orgán Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje najmä:
reprezentáciu Slovenskej republiky v nadnárodnom Monitorovacom výbore;
prostredníctvom „National Committee“ – Národného výboru - zabezpečuje na národnej úrovni koordináciu ústredných a regionálnych orgánov a iných relevantných inštitúcií, ako aj zainteresovanosť ekonomických a sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií v programe;
v spolupráci s Riadiacim orgánom overovanie súladu Operačného programu Stredná Európa s národnými pravidlami SR a politikami Európskeho Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí;
predbežné overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov prijímateľa (projektového partnera) zo SR;
overovanie, či sú nárokované výdavky prijímateľa (projektového partnera) zo SR v súlade s finančným plánom projektu a s údajmi uvedenými v zmluve medzi vedúcim partnerom projektu a projektovými partnermi;
vypracovanie prehlásenia o overení výdavkov.

Sieť kontaktných miest
Členské štáty zapojené do OP Stredná Európa zriadili Kontaktné miesta reprezentujúce program v jednotlivých krajinách. Koordinované Spoločným technickým sekretariátom, Kontaktné miesta dopĺňajú aktivity realizované Spoločným technickým sekretariátom, poskytujú žiadateľom informácie a poradenstvo a prispievajú k šíreniu dosiahnutých výsledkov a výstupov programu.

V Slovenskej republike je Kontaktné miesto umiestnené na Ministerstve životného prostredia SR a medzi jeho úlohy patrí najmä:
podporovať „National Committee“ – Národný výbor – pri realizácii jeho úloh;
spolupracovať s Kontaktnými miestami iných partnerských štátov OP Stredná Európa a so Spoločným technickým sekretariátom,  a tým   prispievať  k prepojeniu národnej a nadnárodnej úrovne riadenia programu;
podporovať proces predkladania projektových žiadostí v rámci OP Stredná Európa a proces implementácie projektov;
plniť funkciu kontaktného miesta pre projektových partnerov (vrátane potenciálnych projektových partnerov - žiadateľov) v SR;
prispievať k informovaniu a propagácii programu v SR.


Vyššie uvedené informácie boli vyňaté z Operačného programu Stredná Európa ako základného programového dokumentu. Operačný program je dostupný na oficiálnej web stránke programu www.central2013.eu, alebo na web stránke Ministerstva životného prostredia SR.