Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spoločná národná komisia pre programy nadnárodnej spolupráce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 1005 zo dňa 6.12.2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 postavenie národného orgánu pre operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca, a to pre Operačný program Stredná Európa a Operačný program Juhovýchodná Európa.

Spoločná národná komisia pre programy nadnárodnej spolupráce bola zriadená na základe rozhodnutia ministra životného prostredia č. 41/2008-5.1. zo dňa 12.mája 2008. Spoločná národná komisia je poradným orgánom ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre zabezpečenie riadenia a koordinácie aktivít Slovenskej republiky v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca.

Na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 17. júla 2008 v Bratislave, si Spoločná národná komisia pre programy nadnárodnej spolupráce schválila svoj štatút (+ Príloha č. 2) a rokovací poriadok.