hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stručná história LIFE LIFE+

Program LIFE
Program LIFE pre programové obdobie 2014 - 2020 je zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007.
Ciele programu LIFE pre PO 2014 - 2020:

LIFE má dva podprogramy členené v nasledujúcej štruktúre:
Podprogram „Životné prostredie“ má tri prioritné oblasti:

 1. „životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov“;
 2. „príroda a biodiverzita“; 
 3. „správa a informovanie v oblasti životného prostredia“.

Podprogram „Ochrana klímy“ má tri prioritné oblasti:

 1. „zmierňovanie zmeny klímy“;
 2. „adaptácia na zmenu klímy“;
 3. „správa a informovanie v oblasti klímy“.

 

Finančné krytie pre vykonávanie programu LIFE v období rokov 2014 až 2020 je 3 456 655 000 EUR v bežných cenách, čo zodpovedá 0,318 % celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1311/2013. 2 592 491 250 EUR celkového finančného krytia uvedeného v odseku 1 sa pridelí podprogramu „Životné prostredie“; 864 163 750 EUR celkového finančného krytia uvedeného v odseku 1 sa pridelí podprogramu „Ochrana klímy“.

Úplné znenie nariadenia 1293/2013 z 11. decembra 2013 si môžete stiahnuť tu.


 

Program LIFE +

Program LIFE + vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +).
Všeobecným cieľom LIFE + je prispievať k vykonávaniu, aktualizácii a tvorbe environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, predovšetkým cieľov 6. akčného environmentálneho programu a z neho vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou.
Skladá sa z 3 tematických segmentov:

 1. LIFE+ Príroda a Biodiverzita
 2. LIFE+ Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia
 3. LIFE+ Informovanie a komunikácia

Rozpočet programu na roky 2007 – 2013 je 2,143 miliardy €, pričom minimálne 78% z tejto sumy má byť vyčlenených na projekty – z toho minimálne 50% na projekty Príroda a Biodiverzita.
Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke programu LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life 


 

Program LIFE
Finančný nástroj Spoločenstva vychádzal z nariadenia Rady (EHS) č. 1973/1992 z 21.mája 1992, ktorým sa ustanovil finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE), pričom jeho cieľom bolo prispieť k uplatneniu a rozvoju environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia.
Program bol vykonávaný v jednotlivých fázach:

 1. fáza programu (1992 - 1995) - na projekty bolo vyčlenených 400 mil. EUR
 2. fáza programu (1996 - 1999) - na projekty bolo vyčlenených 450 mil. EUR
 3. fáza programu (2000 - 2004) - na projekty bolo vyčlenených 640 mil. EUR

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 zo 17. júla 2000 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE) sa začala III.fáza. Jej hlavným cieľom bolo vykonávanie, aktualizácia a rozvoj environmentálnej politiky a legislatívy v oblasti životného prostredia, najmä z hľadiska integrácie životného prostredia do iných stratégií a trvalo udržateľného rozvoja v Spoločenstve.
Skladala sa z 3 tematických segmentov:

 1. LIFE Príroda
 2. LIFE Životné prostredie
 3. LIFE Tretie štáty

Na základe 6. akčného environmentálneho programu (prijatý 22. júla 2002) a z neho vyplývajúcich tematických stratégií bolo potrebné preklenúť obdobie od skončenia III.fázy do konca roka 2006. Za týmto účelom bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1682/2004 z 15.septembra 2004, ktorým sa dopĺňa nariadenie (ES) 1655/2000 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE ). Rozpočet pre fázu LIFE III bol následne navýšený o 317 mil. €.
Viac informácií o programe LIFE III