hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzvy na predkladanie projektov

Prvá výzva na predkladanie projektov v rámci Operačného programu Stredná Európa bola uzatvorená  14. apríla 2008. Na 3. zasadnutí Monitorovacieho výboru programu v dňoch 22. - 23. júla 2008 vo Viedni bolo schválených celkovo 30 projektov v rámci ktorých sa  23 partnerov zo SR podieľa na implementácii 15 projektov, pričom jeden pôsobí vo funkcii Vedúceho partnera projektu. Podrobný zoznam projektov s účasťou Slovenských projektových partnerov je k nahliadnutie v časti „ Schválené projekty„
 
„V rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, ktorá bola otvorená od 7. januára do 18. marca 2009 bolo celkovo predložených 179 žiadostí v celkovom objeme 340 miliónov EUR požadovaného príspevku z ERDF. Zo Slovenskej republiky sa do druhej výzvy zapojilo celkovo 122 projektových partnerov, z toho 8 partnerov ako vedúci partneri.“

Program Juhovýchodná Európa je od začiatku úzko spätý s Dunajskou stratégiou, schválenou Európskou radou dňa 24. júna 2011 a je považovaný za jeden z kľúčových nástrojov pre jej implementáciu. Okrem toho, že oblasť podpory programu do značnej miery kopíruje geografický priestor Dunajskej stratégie, ktorá pokrýva 12 zo 16 krajín programu, všetky oblasti intervencie programu sa prekrývajú s cieľmi resp. prioritami Dunajskej stratégie, pričom táto je koncipovaná širšie. V rámci programu bola vypracovaná štúdia “Background study to support the strategic project generation process in SEE programme area”, ktorá obsahuje kapitolu analyzujúcu a porovnávajúcu program SEE a Dunajskú stratégiu. Prepojenie programu a Dunajskej stratégie je tiež predmetom prezentácií a diskusií na podujatiach organizovaných v rámci programu.

Začiatkom roka 2011 bol upravený konečný zoznam projektov schválených v rámci 2. výzvy na predkladanie projektov a začala sa implementácia 26 projektov s požadovaným príspevkom presahujúcim 43 mil. EUR zo zdroja ERDF. Z celkového počtu schválených projektov je v 8 projektoch zapojených spolu 14 slovenských projektových partnerov. Celková suma schváleného príspevku zo zdroja ERDF pre slovenských projektových partnerov presahuje 1,2 mil. EUR, čo je 85% z rozpočtu partnerov. Na financovanie zvyšných 15% rozpočtu sú slovenskí partneri povinní zabezpečiť vlastné (verejné) zdroje.
V roku 2011 prebehla ďalej v poradí 3. výzva na predkladanie projektov, tzv. strategická výzva. V prvom kroku bolo z celkovo 46 zámerov predložených 21 s účasťou slovenských partnerov. Z predložených zámerov bolo vybraných 8 projektov, ktoré postúpili do druhého kola. V stanovenom termíne bolo všetkých 8 projektov predložených v rozpracovanej podobe. V 6 z nich boli zapojení 17 partneri zo SR. Schvaľovanie projektov nebolo v roku 2011 ukončené.
Zároveň bola v októbri 2011 otvorená 4. výzva na predkladanie projektov. Predpokladá sa, že bude poslednou výzvou programu. V stanovenom termíne bolo predložených celkovo 302 žiadostí. V 63 projektoch bolo zapojených 92 partnerov zo SR. Hodnotenie nebolo ku koncu roka 2011 ukončené.

Celkovo bolo k 31.12.2011 v rámci programu Juhovýchodná Európa v prvých dvoch výzvach schválených 21 projektov s účasťou 35 partnerov zo Slovenskej republiky. Celkový schválený príspevok z ERDF pre slovenských parterov participujúcich na uvedených projektoch bol 7 319 433,90 €. (Projekty 3. a 4. výzvy, ktoré prebiehali v roku 2011, neboli ku koncu sledovaného obdobia vyhodnotené).

Uzatvorením 4. výzvy na predkladanie projektových návrhov programu Juhovýchodný Európa bola ukončená možnosť predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ERDF v rámci programovaného obdobia 2007 – 2013. V súčasnom období prebieha proces prípravy nového programovaného obdobia 2014 - 2020.