hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Všeobecné informácie o programe LIFE III

Hlavným cieľom Finančného nástroja európskeho spoločenstva pre životné prostredie - programu LIFE je podporovať aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie a prispievať tak k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva. V rámci EÚ program funguje od roku 1992 a spolufinancuje aktivity v troch podprogramoch: LIFE - Príroda (Nature), LIFE - Životné prostredie (Environment), LIFE - Tretie krajiny (Third countries).

 

V priebehu I. fázy programu (1992 - 1995) bolo na projekty vyčlenených 400 mil. EUR, v II. fáze (1996 - 1999) 450 mil. EUR. V súčasnosti sa uzatvára tretia etapa programu - LIFE III, ktorá mala dobu trvania od roku 2000 do 2004. Na toto obdobie bolo pre program LIFE III Európskou komisiou vyčlenených 640 mil. EUR, z toho 47 % na LIFE - Príroda, 47 % na LIFE - Životné prostredie a 6 % na LIFE - Tretie krajiny.
Vzhľadom na nové pravidlá fungovania finančných nástrojov EÚ po r. 2007 sa EK rozhodla predĺžiť LIFE III o dva programovacie roky, teda do r. 2006. Na obdobie 2005 - 2006 je k dispozícii 317 mil. EUR.

LIFE - Príroda - zameranie programu:

LIFE - Životné prostredie - zameranie programu:

Oblasti zamerania projektov pre LIFE - Životné prostredie:

Novinkou pre programovacie obdobie 2005-2006 je možnosť získať finančnú podporu v rámci LIFE - Životné prostredie na tzv. prípravné projekty. Cieľom týchto projektov je tvorba a podpora implementácie novej environmentálnej legislatívy EÚ súvisiacej predovšetkým s cieľmi a prioritnými oblasťami zamerania v 6. Environmentálnom akčnom programe. Od demonštračných projektov sa odlišujú tým, že sa v nich vyžaduje medzinárodný dosah projektu a nevyžaduje sa inovácia, demonštratívnosť a potenciál ďalšieho šírenia výstupov projektu. Bližšie informácie o prípravných projektoch, alebo na oficiálnej stránke programu LIFE.

Oblasti zamerania prípravných projektov sú nasledovné:

LIFE - Tretie krajiny - je zameraný na podporu projektov v pobaltských a stredomorských krajinách a na Slovensku neprebieha.